flik-brun

Traineeprogram för Östersjöambassadörer

Traineeprogram för framtida Östersjöambassadörer

På många arbetsplatser finns en uttalad ambition att skapa grön förnyelse inom såväl offentlig som privat sektor. Ett sätt är att höja kompetensen hos personalen genom vidareutbildning i miljö- och klimatfrågor. Med ambitionen att bredda kunskapen i praktisk miljövetenskap hos jurister, statsvetare, journalister, ekonomer och pedagoger utlyser nu BaliticWaters2030 lönemedel för två personer under tre månader.

Målet med det utlysta traineeprogrammet är att i första hand öka kunskapen om miljöfrågor och hur konkreta åtgärder kan bidra till ett friskare hav. I förlängningen kan erfarenheten från programmet bidra till en fördjupad förståelse av dagens miljöutmaningar och inspirera deltagarna att på sin arbetsplats verka för en grön omställning.

Om traineeprogrammet

Två personer med olika utbildningsbakgrund kommer att, under tre månader få lära sig mer om stiftelsens miljöarbete och tillsammans arbeta runt ett valt tema. Demonstrationsprojekten och det pågående kommunikations- och opinionsbildningsarbetet kommer att utgöra en ram för arbetet i traineeprogrammet. Den första månaden får deltagarna besöka demonstrationsprojekten för att de ska få en övergripande kunskap om arbetet och hur det kan bidra till en bättre miljö. I nästa steg väljs ett av demonstrationsprojekten ut för en fallstudie. I fallstudien får de två traineerna möjligheten att gemensamt fördjupa sig i en avgränsad frågeställning. Tillsammans genomför de sedan en studie och sammanställer resultaten i ett policypapper med tydliga slutsatser riktade till beslutsfattare. Innan policypappret publiceras och används av stiftelsen i påverkansarbetet kommer det att kvalitetsgranskas och godkännas av stiftelsens styrelse.

Traineerna kommer att få kunskap om Östersjöns miljö ur ett brett perspektiv – från land till hav men även färdigheter i att kommunicera forskningsrön till beslutsfattare och fläta samman vetenskapliga underlag med nationell och internationell policy. I arbetet kommer traineerna att vara i kontakt med forskare, experter, myndigheter och andra viktiga aktörer vilket kommer att ge dem en god bild av miljöpolitikens landskap och styrning.

Vem kan söka och vad finansieras?

Programmet vänder sig till personer som nyligen har tagit examen inom juridik, statsvetenskap, journalistik, ekonomi och pedagogik. Stiftelsen finansierar lönemedel för två personer under tre månader och står även för löpande handledning, materiel samt resor i samband med arbetet. Övernattning i samband med besök hos projekten kommer att betalas men inte boende under övrig programtid.

Välkommen att söka!

Traineeprogram för Östersjöambassadörer

Vill du lära dig mer om Östersjöns miljö och hur konkreta åtgärder kan leda till ett friskare innanhav? Nu har du möjlighet att under tre månader bygga på din grundutbildning med praktisk miljövetenskap och arbeta under handledning av forskare och experter.

Om traineeprogrammet

Som trainee hos oss kommer du få lära dig mer om hur konkreta åtgärder kan leda till en friskare Östersjö. Under handledning av forskare och experter kommer du att utarbeta ett policypapper som pekar på problem och föreslår konkreta lösningar. Stiftelsen erbjuder traineeplats till två personer med olika utbildningsbakgrund som tillsammans kommer att arbeta med ett valt tema och belysa en fråga ur olika perspektiv.

Vad får du med dig?

Du kommer att få kunskap om Östersjöns miljö ur ett brett perspektiv – från land till hav. Programmet kommer också ge dig färdigheter i att kommunicera forskningsrön till beslutsfattare och fläta samman vetenskapliga underlag med nationell och internationell policy. I arbetet kommer du att vara i kontakt med forskare, experter, myndigheter och andra viktiga aktörer vilket kommer att ge dig en god bild av miljöpolitikens landskap och styrning.

Vem kan söka

Programmet vänder sig till dig som nyligen tagit din examen inom juridik, statsvetenskap, journalistik, ekonomi eller pedagogik. Vill du komplettera din samhällsvetenskapliga examen med praktisk miljövetenskap och har du intresse av att arbeta i en miljö där forskning omsätts i praktiska åtgärder och sprids till beslutsfattare? Då kan du vara rätt person för vårt traineeprogram!

Ansökan

Du söker vårt traineeprogram genom att skriva ett personligt brev med en motivering varför du söker och vad du väntar dig få ut av programmet (ladda ned ansökningsmallen här). Bifoga din meritförteckning och ditt examensbevis. Skicka din ansökan till: trainee@balticwaters2030.org. Om du har frågor om programmet – mejla Helene Limén på adressen helene.limen@balticwaters2030.org.

 • Utkast till policypapper skickas till forskare för faktakontroll.
 • Kompletterande faktainsamling och textbearbetning genomförs.

Tidplan för 2021 års utlysning

 • Utlysningen öppnar den 27 maj 2021 och stänger den 31 augusti 2021. Kandidater intervjuas löpande.
 • Traineeprogrammet startar den 20 september och avslutas vecka 50.

Traineeprogrammets innehåll

Vecka 1

 • Introduktion till stiftelsens verksamhet och traineeprogrammet
 • Studiebesök vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet
 • Studiebesök på Skansens Baltic Sea Science Center (BSSC)
 • Studiebesök i riksdagen och diskussion med ledamöter om hur forskningsrön används i riksdagsarbetet

Vecka 2-4

 • Två dagars studiebesök vid respektive demonstrationsprojekt där forskare kommer att presentera arbetet.
  • Levande vikar – besök vid en vik i närområdet till Stockholm
  • Cirkulär NP – besök vid biogasanläggningen i Kalmar med övernattning
  • ReCod – besök vid forskningsanläggningen Ar på Gotland med övernattning
 • Inläsning – och tid för urval av frågeställningar kopplade till projekten.

Vecka 5

 • Traineerna väljer gemensamt ut en frågeställning att arbeta vidare med.
 • En arbetsskiss med tidplan, plan för insamling av underlag och intervjuer tas fram.

Vecka 6-8

 • Inläsning och intervjuer samt sammanställning av textunderlag. Löpande stöd och återkoppling från stiftelsen.

Vecka 9-11

 • Utkast till policypapper skickas till forskare för faktakontroll.
 • Kompletterande faktainsamling och textbearbetning genomförs.

Vecka 12-13

 • Stiftelsen och styrelsen läser och ger synpunkter.
 • Traineerna förbereder och ger en presentation av sitt arbete.
 • Avslutning.

Om BalticWaters2030

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga projekt på land, vid kusten och i havet för att identifiera åtgärder som kan leda till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. BalticWaters2030 verkar också opinionsbildande och för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Läs mer om våra projekt här.

Back to top Arrow