Cirkulär NP – Bättre kretslopp för djurgödsel

Projektperiod 2020–2026

Runtom Östersjön bedrivs intensivt jordbruk och storskalig djurhållning. Jordbruket behöver näringsämnen, fosfor och kväve, för odling. Samtidigt producerar djurhållning stora mängder näringsämnen genom gödsel. Läckage av näringsämnen från odling och djurgödsel följer med vatten från avrinningsområdet, hela vägen till Östersjön där de bidrar till övergödning.

Det finns ett stort behov av att kunna återanvända djurgödsel i växtodling. Främst för att möta politiska hållbarhetsmål och miljökrav, men också för att bidra till en mer cirkulär djurhållning samtidigt som det kan bli en inkomstkälla för djurbönder.

Projektet ”Cirkulär NP – Bättre kretslopp för djurgödsel” testar metoder för att på ett effektivt sätt återanvända djurgödsel i jordbruket och därmed minska läckaget av näringsämnen. Projektet bygger vidare på BalticSea2020s demonstrationsprojekt på en grisgård i Polen. Gården föder årligen upp ca 60 000 slaktgrisar och producerar över 50 000 kubikmeter gödsel. Demonstrationsprojektet har visat att det går att utvinna fosfor och kväve ur djurgödsel som kan lagras och senare spridas med litet näringsläckage. Nästa steg är att utveckla tekniker och metoder för ännu effektivare hantering av näringsämnen i den torra, fosforrika fraktionen och den flytande, kväverika fraktionen av gödsel.

”Cirkulär NP” undersöker en rad olika behandlingar av gödsel med grund i vetenskap och i samverkan med producenter, potentiella kunder och myndigheter.

Målet med projektet är att:

  • Hitta tekniska lösningar för att utvinna näringsämnen, främst fosfor men även kväve, ur djurgödsel och skapa ett gödningsmaterial som är transporterbart över längre sträckor, t.ex. från områden med överskott av näring till områden med underskott.
  • Utvärdera produkternas växtnäringsvärden.
  • Utvärdera teknikernas miljöpåverkan.
  • Genomföra fallstudier för att utvärdera behandlingsmetoder och slutprodukt (gödningsfraktion).
  • Sprida projektets resultat till intressenter runt om Östersjön.
Illustration av kretslopp för djurgödsel.
I projektet används rötrester från biogasanläggningen More Biogas, och separerad djurgödsel direkt från gårdarna. Kvävet cirkulerar i närområdet medan fosfor blir en resurs för gårdar längre bort med fosforbehov. Växtnäringseffektiviteten ökar och risken för övergödningen av Östersjön minskar. Illustration: Madeleine Kullenbo, BalticWaters2030

Tillsammans med More Biogas, en biogasanläggning som ägs av ett jordbrukskooperativ i Läckeby utanför Kalmar, ska projektet implementera en rad fallstudier. Biogasanläggningen tar emot djurgödsel från ett tjugotal lantbrukare i området. Både rötrester från More Biogas och separerad rågödsel kommer användas i försöken.

Projektet genomförs av BalticWaters2030 i nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Research Institutes of Sweden (RISE).

Information om fallstudier och resultat av åtgärder kommer att publiceras löpande samtidigt som vi kommer utvärdera möjligheten till nya projekt och åtgärder kontinuerligt.

Projektfilm

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Våra arbetsområden

BalticWaters2030 arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning