Program för mindre forskningsprojekt och förstudier

BalticWaters2030 startar program för att finansiera mindre forskningsprojekt och förstudier

Det finns ett stort behov av att kontinuerligt utveckla kunskap som kan bidra till bättre och mer effektiva åtgärder som säkerställer att våra avrinnande vatten, skärgårdar och havsmiljöer håller sig friska och välmående.

Därför startar BalticWaters2030 ett långsiktigt program som ska stödja forskning och förstudier, som både skapar en ökad förståelse om våra närmiljöer och bidrar till kunskap om åtgärder som kan återställa och bevara dessa.

Forskningen ska fokusera på Östersjön och ha målet att öka kunskapen om åtgärder som kan förbättra miljön, ur såväl ett kort som långt tidsperspektiv. Stöd kan delas ut till projekt som ligger inom ramen för stiftelsens fokusområden och som har potential att leda till åtgärder för en minskad övergödning och ett bättre fungerande ekosystem. Stiftelsen kommer att premiera projekt som har en tydlig koppling till konkreta åtgärder för en friskare Östersjö, en innovativ ansats och som kan bidra med ny, eller vidareutveckla befintlig kunskap. Projekten kan exempelvis vara fallstudier i mindre skala där en ny metod eller utrustning testas. Stöd kan också delas ut till tvärvetenskapliga projekt inom miljökommunikation där forskare och praktiker tillsammans arbetar för att på nya och innovativa sätt brygga gapet mellan kunskap och praktiska åtgärder. Kommunikationsprojekt som tar avstamp i stiftelsens fokusområden kommer också beaktas. För alla projekt gäller att de på ett konkret sätt ska visa att forskningen har potential att bidra till en friskare Östersjömiljö och kunna ligga till grund för kunskapsbaserade beslut för en bättre förvaltning av vårt innanhav.

Stödets omfattning och vem som kan söka

Medel kan sökas för utrustning, fältstudier, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra forskningsprojektet. Medel för lön kan delas ut till extern part i projektet, ej till sökande forskare.

Stiftelsen finansierar kostnader upp till 1 miljon SEK för projekt och förstudier som löper under ett till två år. Bidrag kan ges högst två gånger till samma sökande. Stiftelsen avser att dela ut 5 miljoner SEK per år till 5 – 8 projekt. Stödet delas ut till disputerade forskare anställda vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige.

Därför etablerar BalticWaters2030 programmet för minde forskningsprojekt och förstudier

Den här typen av satsning är viktig ur flera perspektiv. Det gör att stiftelsen löpande kan anslå medel till kunskapsbyggande projekt inom områden där ny kunskap, utveckling av befintlig kunskap eller skarpa försök av nya innovativa åtgärder behövs. Det ger också stiftelsen möjlighet att löpande söka efter initiativ eller projekt som kan visa sig ha potential att göra skillnad för Östersjöns miljö och som på sikt skulle kunna skalas upp till fullskaliga demonstrationsprojekt.

Ytterligare en viktig aspekt som kommer att genomsyra arbetet är att projekten löpande samverkar med myndigheter och beslutsfattare. Det innebär att stiftelsen kommer att verka för att den kunskap som produceras bidrar till att beslut blir tagna och åtgärder genomförs.

Varmt välkommen att söka!

Program för mindre forskningsprojekt och förstudier

Bedriver du forskning som kan resultera i konkreta åtgärder för en friskare Östersjömiljö? Nu finns det möjlighet att söka pengar för forskningsprojekt som kan bidra med kunskapsuppbyggnaden om åtgärder för minskad övergödning och fungerande ekosystem.

Vad vi stödjer

BalticWaters2030 delar ut stöd till forskningsprojekt och förstudier som ligger inom ramen för stiftelsens fokusområden. Stiftelsen kommer att premiera projekt som har en tydlig koppling till konkreta åtgärder för en friskare Östersjö, en innovativ ansats och som kan bidra med ny, eller vidareutveckla befintlig kunskap. Projekten kan exempelvis vara fallstudier i mindre skala där en ny metod eller utrustning testas. Stöd kan också delas ut till tvärvetenskapliga projekt inom miljökommunikation där forskare och praktiker tillsammans arbetar för att på nya och innovativa sätt brygga gapet mellan kunskap och praktiska åtgärder. För alla projekt gäller att de på ett tydligt och konkret sätt ska visa att forskningen har potential att bidra till en friskare Östersjömiljö och kunna ligga till grund för kunskapsbaserade beslut för en bättre förvaltning av vårt innanhav. Stödet delas ut till disputerade forskare anställda vid universitet, högskolor och forskningsinstitut, i Sverige.

Stiftelsen finansierar mindre forskningsprojekt och förstudier inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap (med tonvikt på ekonomi, juridik och statsvetenskap). Ansökningar från andra samhällsvetenskapliga discipliner kommer också att beaktas.

Medel kan sökas för utrustning, fältstudier, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra forskningsprojektet. Medel för lön kan delas ut till extern part i projektet, ej till sökande forskare. Stiftelsen finansierar kostnader upp till en miljon kronor för projekt och förstudier som löper under ett till två år.

Bedömningskriterier och urval

Ansökningarna kommer att behandlas i stiftelsens styrelse och vid behov med stöd av externa sakkunniga. Kriterier som kommer att användas vid urvalet är:

  • Relevans för stiftelsens fokusområde
  • Projektets potential att bidra till effektiva åtgärder för Östersjöns miljö
  • Projektets potential att skalas upp till en bredare tillämpning
  • Vetenskaplig stringens i metod och genomförande
  • Den sökandes meriter

Ansökan
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska men den populärvetenskapliga sammanfattningen ska alltid vara skriven på svenska. Fyll i alla uppgifter i ansökningsmallen och bifoga ditt CV. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Skicka din ansökan med CV till: projektutlysning@balticwaters2030.org.

Tidplan för 2022 års utlysning

  • Utlysning öppnar den 16 mars 2022 och stänger den 1 september 2022
  • Beslut om anslag publiceras på stiftelsens hemsida i januari 2023
  • Projekten startar tidigast den 1 februari 2023


Avrapportering

En rapport om projektets genomförande, resultat och publicerade arbeten samt hur information om resultaten spridits till allmänhet och problemägare skickas till stiftelsen inom ett år efter projekttidens slut.

Utbetalning av forskningsmedel

Forskningsmedel betalas ut till institutionen mot havda kostnader två till fyra gånger per år. Därutöver kan stiftelsen utbetala ett mindre förskott (maximalt 20% av det sökta beloppet för att underlätta uppstarten av projektet).

Om BalticWaters2030
BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som genomför projekt med syftet att identifiera och demonstrera åtgärder som kan bidra till en bättre Östersjömiljö. Stiftelsen bedriver i dag projekt på land, längs kusten och i havet i huvudsak med fokus på utmaningar kopplade till fiske och övergödning. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning och kommunikation i syfte att sprida kunskap. Läs mer om våra projekt här.

Våra andra utlysningar

Skolklass

Elever för Östersjön

För att öka medvetenheten om hur havet och dess ekosystem påverkas av mänsklig aktivitet utlyser BalticWaters2030 en stipendietävling för skolklasser i årskurs 8 till 9.

Läs mer →