ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön

Projektperiod 2020-2025

Östersjön är en unik men utsatt miljö med ett litet vattenutbyte, varierande salthalt och stora områden med syrefattiga bottnar. Torsken är en av Östersjöns viktigaste fiskarter ur ett ekologiskt, och tidigare ekonomiskt, perspektiv. I kombination med årtionden av överfiske och en misslyckad förvaltning står Östersjöns torskbestånd idag inför en akut situation.

Torsken är beroende av en viss salthalt och syrenivå för att kunna föröka sig. Torskens ägg ska flyta en bit ovanför botten, men de syrefattiga bottnarna och den låga salthalten gör att äggen istället sjunker till botten och dör. Idag finns det endast en plats kvar i södra Östersjön med de förutsättningar som behövs för att torsken ska lyckas fortplantning sig.

För att bestånden i Östersjön ska återhämta sig kommer det krävas många olika åtgärder – allt ifrån att minska effekterna av övergödning till fortsatta regleringar av torskfisket.

Den åtgärd som projektet ”ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön” vill testa är om det går att hjälpa torsken förbi det sårbara äggstadiet och därmed öka antalet småtorskar i havet som ett steg i att stärka bestånden.

Projektet kommer att genomföra försök med utsättningar av torsklarver för att se om och hur de överlever, om de klarar att etablera sig på nya platser och till vilken kostnad det låter sig göras. Om åtgärden är framgångsrik kommer den kunna utgöra mall för framtida stödutsättningar.

Demonstrationsprojektet genomförs på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Torsk från Östersjöns östra bestånd ska kontinuerligt fångas för att sedan reproducera sig genom naturlig lek på forskningsstationen. De 5-6 dagar gamla torsklarver, det vill säga yngel som tagit sig förbi äggstadiet, ska sedan sättas ut på utvalda platser i Östersjön. Inom projektet kommer ca 1-1,5 miljoner torsklarver årligen födas upp och sättas ut. Provfiske och vetenskaplig grundad provtagning genomförs kontinuerligt för att följa upp projektets resultat.

”ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön” genomförs och finansieras av BalticWaters2030 och Uppsala universitet. Därutöver finns ett antal partners som på olika sätt bidrar till projektet: Leader Gute, Region Gotland, Sveriges Lantbruksuniversitet och Ulla och Curt Nicolins stiftelse. Totalt satsas drygt 50 miljoner kronor på projektet som pågår mellan år 2020 – 2025.

Vi kommer löpande att utvärdera nya projekt som kan bidra till, och växa arbetet på Ar.

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Våra arbetsområden

BalticWaters2030 arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning