Levande vikar

Projektperiod 2020–2027

I Östersjöns kust- och skärgårdsområden har vattenmiljön förändrats. Det senaste halvseklet har Östersjöns ekosystem tagit allvarlig skada till följd av övergödning, överfiske, spridning av miljögifter och främmande arter. Särskilt tydlig är förändringen i de grunda havsvikar som med rätta brukar kallas Östersjöns barnkammare. Här har klara, fiskrika vatten med ängar av undervattensväxter och ett myller av smådjur och fiskyngel på många håll förvandlats till en grumlig algsoppa med avsaknad av rovfisk och sjöfågel.

De grunda vikarna är inte bara en viktig del av Östersjöns ekosystem. De har också i alla tider varit viktiga för människor som lever och vistas vid våra kuster. Det ekonomiska värdet är mycket högt, sett till både ekosystemtjänster och i form av fritidsfiske, båtliv och annan marin rekreation. Dessa vikar har ett kontinuerligt utbyte av vatten och organismer med det öppna havet vilket gör att de påverkas av de storskaliga miljöproblemen i Östersjön. Men grunda vikar har visat på större förmåga att klara av sämre vattenkvalitet i utanförliggande fjärd om störningar från närmiljön minimeras.

Mycket står på spel om vi inte vänder den negativa förändringen och agerar för att skydda och återskapa de grunda vikarnas ekosystem. Syftet med projektet ”Levande vikar” är att visa att det är möjligt att restaurera ekosystem i dessa vikar, beskriva vilka åtgärder som lämpar sig, hur effektiva de är och vad restaurering kostar.

Projektets målsättningar är:

  • Att med lokala åtgärdsinsatser i ett antal grunda vikar återskapa fungerande ekosystem med god vattenkvalitet, ett rikt växt- och djurliv och bättre förutsättningar för rekreation.
  • Att tillsammans med noggrann uppföljning av vikarnas förbättring, ta fram handfasta rekommendationer om lämpliga åtgärder och kostnader. Åtgärderna ska i så stor utsträckning som möjligt vara möjliga för fastighetsägare, samfälligheter, båtklubbar och kommuner att genomföra.
  • Sprida projektets resultat och rekommendationer för att öka och underlätta åtgärdsarbetet i grunda vikar.

Projektet genomförs i vikar runt Svealandskusten. I ett första skede undersöks vikarna för att kartlägga vilka åtgärder som behövs för att återställa ekosystemen. Därefter genomförs valda åtgärder med kontinuerlig vetenskaplig provtagning och uppföljning under hela projektperioden.

Under projektet kommer resultat och slutsatser att redovisas löpande, från enskilda fallstudier till resultat av studier i vikarna. I slutet av projektet kommer en sammanfattande rapport skrivas där rekommendationer, effekter och kostnader sammanställs och vägs mot varandra så att den som är intresserad ska kunna ta vid och fortsätta arbetet i ”sin” vik.

”Levande vikar” genomförs av och finansieras av BalticWaters2030 i nära samarbete, och med finansiellt stöd från, Stockholms universitet och länsstyrelsen i Stockholm. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tillskjutit medel till Stockholms universitet för genomförandet av provtagning och uppföljning i projektvikarna. Totalt satsas nästan 45 miljoner kronor.

Information om fallstudier och resultat av åtgärder kommer att publiceras löpande samtidigt som vi kommer utvärdera möjligheten till nya projekt och åtgärder kontinuerligt.

Projektmaterial

16 december 2022 Nyhetsbrev från projektet Levande vikar
25 november 2022   Marin restaurering i fokus på nationell konferens
31 oktober 2022  Levande vikar i Vetenskapsradion: Receptet för att få miljöskadade havsvikar att må bra igen
26 oktober 2022   Projektartikel: Den komplexa vassen
6 oktober 2022  Så påverkar småbåtar miljön i grunda havsvikar, artikel i Dagens Nyheter
1 oktober 2022   Levande vikar i Naturmorgon
23 september 2022  Hetsig båtkörning kan leda till grumligt vatten: ”Sämre för miljön”, TV4
27 juni 2022   Hur påverkar motorbåtar Östersjöns grunda vikar?
20 juni 2022   Åtgärdsvikar inom projektet Levande vikar är valda!
20 juni 2022  Nyhetsbrev från projektet Levande vikar
13 maj 2022 Grunda vikar som naturliga kolsänkor
16 april 2022 Följ med på en djupdykning i vassen
14 mars 2022 Masterarbete inom projektet Levande vikar
25 oktober 2021 Postdoktor till projektet Levande vikar
20 september 2021 Projektartikel: Östersjöns ängar följs upp under femtio år, av BalticWaters2030
15 september 2021 Levande vikar i Vetenskapsradion Klotet
8 september 2021 Reportage om Levande vikar i Dagens Nyheter
9 juni 2021 Presentation om Levande vikar
26 april 2021 Levande vikar i Svealandskusten 2021
31 mars 2021 Resultat från sommarens vikundersökningar
16 mars 2021 Projektartikel, av BalticWaters2030
31 mars 2021 Rapport: Resultat från sommarens vikundersökningar
26 april 2021 Levande vikar i Svealandskusten 2021
9 juni 2021 Linda Kumblad berättar om Levande vikar på Svealandskustdagen

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Våra arbetsområden

BalticWaters2030 arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning