En vetenskaplig studie i Nature fick i mars 2021 mycket uppmärksamhet då den var först i sitt slag att uppskatta utsläpp av koldioxid till havet från trålning. Globalt beräknades bottentrålningen bidra till ungefär 1 gigaton utsläpp koldioxid per år* – som en referenspunkt tillförde flyget år 2019 ca 900 miljoner ton koldioxid.

En skillnad mellan utsläppen från flyg och bottentrål är att flygets utsläpp sker direkt i atmosfären, medan bottentrålningens utsläpp sker under ytan. Anledningen är att trålen, som dras längs med botten, orsakar utsläpp av koldioxid som lagrats i sedimenten.

De marina sedimenten är den viktigaste kolsänkan på vår planet (dvs. sedimenten har en oöverträffad förmåga att lagra koldioxid). När koldioxiden frigörs i vattenmassorna kan det bidra till havsförsurning, ökad mängd koldioxid i atmosfären och minskad buffertkapacitet i havet. Studiens beräkningar är osäkra, och det är i dag ovisst hur mycket utsläppen under ytan påverkar koldioxidhalten i atmosfären.  Skulle vi sluta tråla så förbättras havets förmåga att ta upp koldioxid från luften, vilket i sin tur skulle lindra effekterna av koldioxid som driver på klimatförändringar.

Studien visar att ett utökat skydd av högprioriterade havsområden kan skydda biodiversiteten, bidra till livsmedelsproduktionen och säkerställa havets funktion som kolsänka (förmåga att lagra koldioxid). Sammanfattningsvis skulle både mänskligheten och ekonomin gynnas av ett mer hälsosamt hav.

Studien har inte tagit hänsyn till fiskets utsläpp generellt. Som exempel är inte fartygens bränsleförbrukning inkluderat i beräkningen. Då trålning är mycket energikrävande kommer det bli en ännu sämre kalkyl för fisket, om dessa utsläpp skulle räknas med.

* Spannet låg på 0.58-1.47 gigaton per år.