I ljuset av pågående krig har priset på mineralgödsel och diesel skjutit i höjden vilket kan skapa flaskhalsar för jordbrukssektorn och vår livsmedelsproduktion. Ryggmärgsreflexen – att använda subventioner för att stötta jordbrukssektorn ger en tillfällig respit men löser inte de långsiktiga problemen. Nu är det viktigare än någonsin att skapa cirkulära flöden i jordbruket genom att binda och återföra näringsämnena tillbaka in i systemet” – det skriver Helene Limén, omvärldsanalytiker, och Konrad Stralka, verkställande ledamot i senaste numret av Jordbruksaktuellt. Läs hela artikeln på sid 29 i Jordbruksaktuellt, och hör även mer om hur BalticWaters2030, tillsammans med SLU och RISE, arbetar för att bidra till ett mer cirkulärt jordbruk genom projektet Cirkulär NP – Bättre kretslopp för djurgödsel.