BalticWaters2030s arbete för globala målen

Agenda 2030 består av 17 globala mål för en hållbar utveckling. Planen antogs 2015 av FN:s medlemsländer och syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Stiftelsens projekt ska bidra till genomförandet av FN:s globala mål med särskilt fokus på mål 12, 13 14 och 15.

12-hallbar-konsumtion-och-produktion

Produktion och konsumtion av varor och tjänster påverkar klimat, miljö och människor. Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, bland annat genom effektiv användning av resurser.

13-bekampa-klimatforandringarna

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser behövs för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.

14_hav_och_marina_resurser

Hav och marina resurserna måste skyddas och nyttjas på ett hållbart sätt för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser samt för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar.

15_ekosystem

Mål 15 handlar om att välmående natur med fokus på att bevara och återställa naturliga livsmiljöer och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Back to top Arrow