Vad vi gör

BalticWaters2030 är en fristående stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskebestånd. Projekten genomförs på land, längs kusten och i havet. BalticWaters2030 verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda. Läs mer under vårt arbete.

Under hösten 2020 startar stiftelsen tre storskaliga demonstrationsprojekt i samarbete med universiteten i Stockholm och Uppsala samt Sveriges Lantbruksuniversitet och RISE: ReCod - utsättning av småtorsk i Östersjön, bättre näringskretslopp för djurgödsel och levande vikar. De inledande projekten och den löpande verksamheten finansieras av Ann-Sofie Mattson och institutionella anslag. Framtida projekt finansieras var för sig genom bidrag och anslag.

Stiftelsen bedriver både egna projekt med egen personal och finansierar externa projekt som drivs med extern projektledning och genomförandeorganisation. 

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Back to top Arrow