På många arbetsplatser finns en uttalad ambition att skapa grön förnyelse inom såväl offentlig som privat sektor. Ett sätt är att höja kompetensen hos personalen genom vidareutbildning i miljö- och klimatfrågor. Med ambitionen att bredda kunskapen i praktisk miljövetenskap hos jurister, statsvetare, journalister, ekonomer och pedagoger utlyser nu BaliticWaters2030 lönemedel för två personer under tre månader. Målet med det utlysta traineeprogrammet är att i första hand öka kunskapen om miljöfrågor och hur konkreta åtgärder kan bidra till ett friskare hav. I förlängningen kan erfarenheten från programmet bidra till en fördjupad förståelse av dagens miljöutmaningar och inspirera deltagarna att på sin arbetsplats verka för en grön omställning.

Om traineeprogrammet

Två personer med olika utbildningsbakgrund kommer att, under tre månader få lära sig mer om stiftelsens miljöarbete och tillsammans arbeta runt ett valt tema. Demonstrationsprojekten och det pågående kommunikations- och opinionsbildningsarbetet kommer att utgöra en ram för arbetet i traineeprogrammet. Den första månaden får deltagarna besöka demonstrationsprojekten för att de ska få en övergripande kunskap om arbetet och hur det kan bidra till en bättre miljö. I nästa steg väljs ett av demonstrationsprojekten ut för en fallstudie. I fallstudien får de två traineerna möjligheten att gemensamt fördjupa sig i en avgränsad frågeställning. Tillsammans genomför de sedan en studie och sammanställer resultaten i ett policypapper med tydliga slutsatser riktade till beslutsfattare. Innan policypappret publiceras och används av stiftelsen i påverkansarbetet kommer det att kvalitetsgranskas och godkännas av stiftelsens styrelse.

Traineerna kommer att få kunskap om Östersjöns miljö ur ett brett perspektiv – från land till hav men även färdigheter i att kommunicera forskningsrön till beslutsfattare och fläta samman vetenskapliga underlag med nationell och internationell policy. I arbetet kommer traineerna att vara i kontakt med forskare, experter, myndigheter och andra viktiga aktörer vilket kommer att ge dem en god bild av miljöpolitikens landskap och styrning.

Vem kan söka och vad finansieras?

Programmet vänder sig till personer som nyligen har tagit examen inom juridik, statsvetenskap, journalistik, ekonomi och pedagogik. Stiftelsen finansierar lönemedel för två personer under tre månader och står även för löpande handledning, materiel samt resor i samband med arbetet. Övernattning i samband med besök hos projekten kommer att betalas men inte boende under övrig programtid.

Välkommen att söka!

Du hittar mer information om traineeprogrammet samt ansökningsmall att ladda ned nedan.