Vector-orange

Stipendieprogram för forskare i början av karriären

BalticWaters2030 startar stipendieprogram för forskare i början av karriären

Forskare som nyligen disputerat är en viktig resurs för framtida forskning och formar den kreativa forskningsbas som bidrar med idéutveckling och innovationer. För att stödja forskare i början av sin karriär utlyser nu BalticWaters2030 ett stipendieprogram som ska bidra med medel för 

utrustning, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra vetenskapliga studier. Stiftelsen vill stödja framväxten av kunskap inom olika ämnesområden och välkomnar därför ansökningar från forskare inom olika discipliner, såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga. Stipendieprogram för nya forskare finansieras av Kerstin Skarne med familj. 

Stipendier för åtgärdsorienterad forskning

Östersjön står inför omfattande och komplexa utmaningar som utfiskning, övergödning och utsläpp av skadliga kemikalier. Ett förändrat klimat är också ett växande hot mot Östersjöns miljö. För att uppnå ett friskare hav krävs kraftfulla åtgärder som vilar på vetenskaplig grund. Det krävs en kunskapsuppbyggnad om fungerande åtgärder ur olika perspektiv, såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga. Målet med den sökandes forskning, oavsett ämnesinriktning, ska vara att bygga upp kunskap om åtgärder som kan leda till minskad övergödning, fungerande ekosystem och en bättre förvaltning av vårt innanhav.

Sökanden och stödets omfattning

Stipendieprogrammet riktar sig till disputerade forskare, postdoktorer och biträdande lektorer som har finansiering för sin lön men behöver ytterligare stöd för att kunna genomföra sin forskning. 

Upp till 200 000 kronor kan sökas för utrustning, fältstudier, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra forskningen. Medel för lön beviljas inte. Stipendiet kan ges högst två gånger till samma sökande. Totalt delas 1,5 miljoner kronor ut per år. 

Därför etablerar BalticWaters2030 stipendieprogrammet

Stiftelsen vill öka attraktiviteten för den naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskningen som syftar till att utveckla ny kunskap om vår miljö samt om åtgärder som kan bidra till att upprätthålla god ekologisk status i avrinnande vatten, skärgårdar och havsmiljöer.

På lång sikt hoppas stiftelsen att programmet ska bli självfinansierat genom externa donationer och gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Men det tar tid att bygga upp kännedom om satsningen varför medel för de första 5 åren kommer att delas ut av stiftelsen.

Välkommen att söka!

Stipendieprogram för forskare i början av karriären

Nya forskare är en viktig resurs för framtida forskning och formar den kreativa forskningsbas som bidrar med idéutveckling och innovationer. Därför startar BalticWaters2030 ett stipendieprogram som ska stödja forskare som är i början av sin vetenskapliga karriär och som verkar för Östersjöns miljö.

Stöd till forskning inom olika ämnesområden

Östersjön står inför omfattande och komplexa utmaningar som utfiskning, övergödning och utsläpp av skadliga kemikalier. Ett förändrat klimat är också ett växande hot mot Östersjöns miljö. För att uppnå ett friskare hav krävs kraftfulla åtgärder som vilar på vetenskaplig grund. Det krävs en kunskapsuppbyggnad om fungerande åtgärder ur olika perspektiv, därför delar BalticWaters2030 ut stipendier till forskare i början av karriären verksamma inom naturvetenskap och teknik samt samhällsvetenskap (med tonvikt på ekonomi, juridik och statsvetenskap). Ansökningar från andra samhällsvetenskapliga discipliner kommer också att beaktas.

Stödets omfattning

Medel för upp till 200 000 kronor kan sökas för utrustning, fältstudier, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra forskningen. Medel för lön kommer inte att delas ut. Stipendiet kan delas ut maximalt två gånger till samma sökande. Stiftelsen avser att dela ut högst 1,5 miljoner kronor per år för detta ändamål. 

Bedömningskriterier och urval

Ansökningarna kommer att behandlas i stiftelsens styrelse och vid behov med stöd av externa sakkunniga. Kriterier vid urvalet av ansökningar är:

  • Relevans för stiftelsens fokusområden
  • Projektets potential att bidra till kraftfulla åtgärder för Östersjöns miljö
  • Vetenskaplig stringens i metod och genomförande
  • Den sökandes meriter

Innovativa forskningsansatser eller projekt med potential att bidra till en bättre Östersjömiljö kommer att prioriteras. Styrelsen lämnar ingen motivering till ansökningar som inte antas.

 

Vem kan söka stipendium

Nyligen disputerade forskare (erhållen doktorsgrad tidigast 2017) inom naturvetenskap och teknik samt samhällsvetenskap (med tonvikt på ekonomi, juridik och statsvetenskap). Ansökningar från andra samhällsvetenskapliga discipliner kommer också att beaktas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en beskrivning av forskningsansatsen eller projektet och dess potentiella tillämpning, med specificerad budget och den sökandes meritförteckning med information om försörjning under projekttiden. Vi välkomnar ansökningar på svenska eller engelska. Ansökningsmallen finns att ladda ned här. Skicka din ansökan till: stipendium@balticwaters2030.org. Om du har frågor om programmet – mejla Helene Limén på adressen  helene.limen@balticwaters2030.org.

Tidplan för 2022 års utlysning

  • Utlysningen öppnar den 20 september och stänger den 20 december 2022
  • Beslut om tilldelning av stipendium fattas i mars 2023
  • Stipendier utbetalas inom 3 månader efter beslut om tilldelning.

Rapportering

En kort rapport om projektets genomförande, resultat och eventuella publicerade arbeten samt hur information om resultaten spridits till allmänhet och problemägare ska skickas till stiftelsen senast 1 år efter avslutad studie. Rapporten ska innehålla verifikat för inköp.

Tidigare stipendiater

Sju stipendiater utsågs i februari 2022, läs mer om dem här.

Om BalticWaters2030

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga projekt på land, vid kusten och i havet för att identifiera åtgärder som kan leda till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. BalticWaters2030 verkar också opinionsbildande och för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Läs mer om våra projekt här.

Back to top Arrow