BalticWaters2030 har svarat på regeringens promemoria Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs och vattenbruk (Fi2022/00535). Mot bakgrund av rådande klimatkris och det allvarliga läget i Östersjön avstyrker stiftelsen från ytterligare subventioner till storskaligt fiske. 

Flera av Östersjöns fiskarter står inför ett akut hot. På bara fyra år har sillbeståndet i centrala Östersjön minskat med 40 procent, och det västra sillbeståndet är nära kollaps. Torskbestånden har kollapsat, ålen är utrotningshotad och flera andra viktiga arter visar dramatiskt sjunkande siffror.1 Redan i dag är skatten på bränslet för yrkesfisket kraftigt reducerad, vilket kan leda till överfiske.2 Enligt nationalekonomen Stefan Fölster betalar  skattebetalarna över 600 miljoner årligen i olika former av stöd och subventioner till yrkesfisket.3

Att under rådande omständighet öka subventionerna till de största trålarna kan förvärra ett redan svårt läge för miljö och kustfiske, och BalticWaters2030 avstyrker därmed delarna som rör bränslesubventioner till industritrålare i Finansdepartementets promemoria. Läs hela remissvaret från BalticWaters2030 här.

1 Vägen framåt – BalticWaters2030
2 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union | ICES Journal of Marine Science | Oxford Academic (oup.com)
3 BS2020_VISION_FOR_OSTERSJONS_FISKE_SCREEN_2020.pdf (balticsea2020.org)