I djurtäta regioner bildas ofta ett överskott av växtnäring (fosfor och kväve), som om det inte fångas, riskerar att övergöda sjöar och vattendrag. I andra regioner, med mestadels växtodling, är problemet det motsatta. Projektet Cirkulär NP – Bättre kretslopp för djurgödsel ska testa och utvärdera metoder och tekniker för att ta fram gödningsmedel som är lätt att transportera, från områden med näringsöverskott till områden med underskott. Målet är ett bättre utnyttjande av resurser i jordbruket, mindre användning av handelsgödsel och minskat läckage av näringsämnen. Projektet genomförs av BalticWaters2030 i nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Research Institutes of Sweden (RISE) mellan åren 2020 – 2026.

I artikeln Flera metoder för gödselförädling provas i full skala i Lantbrukets affärer berättar bland annat Helena Aronsson, samverkanslektor från SLU, och Erik Sindhöj på RISE om projektet.