Våra demonstrationsprojekt

BalticWaters2030 genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. Projekten genomförs på land, längs kusten och i havet. BalticWaters2030 verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda.

Stiftelsens projekt ska också bidra till genomförandet av FN:s globala mål med särskilt fokus på mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, mål 13: Bekämpa klimatförändringar, mål 14: Hav och marina resurser samt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Läs mer om våra demonstrationsprojekt nedan.

Våra mindre forsknings- och informationsprojekt

Stiftelsen genomför mindre forsknings- och informationsprojekt tillsammans med externa aktörer och forskare från olika universitet. Projekten syftar framför allt till att undersöka områden där det i dagsläget saknas kunskap.